dbanie o ochrone srodowiska przyrodniczego
Ogród i taras

Jak obecnie dba się o ochronę w zakresie środowiska przyrodniczego?

Obecnie temat ochrony środowiska naturalnego poruszany jest nie tylko na arenie międzynarodowej, ale również w Polsce, ponieważ niektóre działania człowieka doprowadziły do strat, które jeszcze przez wiele lat będą negatywnie oddziaływały na nasze życie. Z tego powodu tak istotne jest, aby w każdym aspekcie życia, jeżeli tylko jest taka możliwość, dbać o naturę. Obowiązek troski o środowisko spoczywa nie tylko na inwestorach komercyjnych, ale również na osobach prywatnych. Jak obecnie dba się ochronę w zakresie środowiska przyrodniczego? Podpowiadamy.

Monitoring porealizacyjny środowiska

W przypadku dużych inwestycji infrastrukturalnych i komercyjnych, takich jak na przykład budowa autostrad czy dróg ekspresowych, jednym ze sposobów troski o środowisko przyrodnicze jest monitoring porealizacyjny. Takie działania przeprowadzane są przez specjalistyczne firmy, które wykonują szereg czynności mających na celu raportowanie o ewentualnych stratach dotyczących flory i fauny na terenie inwestycji komercyjnej, dzięki czemu po konsultacji ze specjalistami, istnieje możliwość wdrożenia pewnych procedur mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków inwestycji na okoliczną przyrodę.

Monitoring porealizacyjny obejmuje przede wszystkim sprawdzanie stanu, a także wykorzystania przez zwierzęta obiektów pełniących dla nich funkcje przejść, na przykład nad autostradą czy drogą ekspresową. Specjaliści z dziedziny ochrony środowiska monitorują także śmiertelność na drogach ekspresowych i autostradach okolicznych zwierząt, a także prowadzą kontrolę szczelności ogrodzeń ochronnych i naprowadzających dla herpetofauny. Do ich zadań należy również kontrola rozwoju roślinności osłonowej i naprowadzającej, a także monitoring występowania w okolicznych zbiornikach retencyjnych płazów. Na podstawie raportu rocznego lub końcowego, można podjąć działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków na okoliczną florę i faunę zrealizowanej inwestycji.

Nadzór środowiskowy

Firmy budowlane, ale także inwestorzy prywatni, zobligowani są do troski o środowisko naturalne i do realizowania zadań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków budowy na okoliczną przyrodę. Z tego powodu, w wielu przypadkach, aby móc rozpocząć budowę, należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli dokument, który wskazuje, w jaki sposób inwestor powinien wykonywać poszczególne prace i realizować całe zaplanowane przedsięwzięcie, aby zminimalizować szanse na pogorszenie stanu okolicznej flory i fauny.

Obecnie na rynku funkcjonują już firmy zajmujące się nadzorem środowiskowym, których działania mogą odciążyć inwestora. Takie przedsiębiorstwa najpierw wykonują inwentaryzację przyrodniczą, a następnie występują o niezbędne decyzje i zezwolenia oraz nadzorują realizację robót pod kątem wykonywania prac na siedliskach lub w miejscach występowania populacji gatunków chronionych bądź też na obszarach chronionych. Jeżeli istnieje taka potrzeba, konsultują prace ze specjalistami z poszczególnych dziedzin przyrodniczych lub wykonują prace terenowe w zakresie czynnej ochrony w postaci na przykład montażu ogrodzeń ochronnych.

Dodaj komentarz